சோனி வேகாஸில் ஒரு புல்ட் புள்ளியை எவ்வாறு சேர்ப்பது


மறுமொழி 1:

1998 ஆம் ஆண்டில், டீப் ஃபாரஸ்ட் காம்பார்சா ஆல்பத்தை வெளியிட்டது, அதில் மடசுலு பாடல் இருந்தது. மியூசிக் வீடியோ வீடியோ முழுவதும் புல்லட் நேர விளைவைக் கொண்டுள்ளது. மியூசிக் வீடியோ எப்போது தயாரிக்கப்பட்டது என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் 1999 இல் வெளியான மேட்ரிக்ஸை முன்கூட்டியே தெரிகிறது.


மறுமொழி 2:

'தி மேட்ரிக்ஸ் (1989)' ஜான் கீதா