என் வாழ்க்கை பாடலை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டாம்


மறுமொழி 1:

என் வாழ்க்கை

டேம் இம்பலா

,

ஜு

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுகிறேன் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என்னை விடுங்கள்…


மறுமொழி 2:

"இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது", "என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்" என்ற பாடல் என்ன பாடல்?

கேள்வியைப் பார்த்தபோது, ​​அந்த இரண்டு வரிகளும் பாடலின் ஒரு பகுதி என்று நினைத்தேன்.

வெளிப்படையாக, அந்த இரண்டு வரிகளும் முழு பாடல்!

வழங்கியவர் “என் வாழ்க்கை”

டேம் இம்பலா

,

ஜு

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்


மறுமொழி 3:

இது டேம் இம்பலா மற்றும் ஜு எழுதிய “மை லைஃப்”.

பாடல் வரிகள்:

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்

என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில் என்னிடம் சொல்லாதே இது எல்லாம் என் மனதில் இருக்கிறது என் மனதில்

என்னிடம் சொல்லாதே சொல்லாதே

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்

நான் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள் என் வாழ்க்கையை வாழ விடுங்கள்