இருண்ட ஆத்மாக்கள் மந்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது


மறுமொழி 1:

1 அல்லது 2 இல் 10 ஐ ஒரு எழுத்துப்பிழை அடைய போதுமான அளவு நீங்கள் பெறுவீர்கள். சில எழுத்துகளுக்கு ஒரு முறை அணுகல் ஸ்லாட் தேவைப்படுகிறது. டிஎஸ் 2 இல் உள்ள ஹெக்ஸ்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எந்த சூனியம் அல்லது அதிசயத்தை மரியாதையுடன் அல்லது இன்ட் மற்றும் எஃப் இரண்டையும் போட போதுமான இன்ட் அல்லது ஃப்தோ கிடைக்கும். பைரோமன்சிக்கு ஸ்டேட் முதலீடு தேவையில்லை. நீங்கள் எழுத்துப்பிழை கிடைத்தவுடன், சரியான வார்ப்பு செயலாக்கம், சூனியம் மற்றும் சில ஹெக்ஸ்கள், அதிசயங்களுக்கான சைம் / தாலிஸ்மேன் மற்றும் சில ஹெக்ஸ்கள் மற்றும் பைரோமன்சிக்கான பைரோமான்சி சுடர் ஆகியவற்றைக் காணலாம்.