வின் 10 வெரிசன் 1903 இன் சுத்தமான நகலை அணில் செய்வது எப்படி?


மறுமொழி 1:

1999 ஆம் ஆண்டு பதிப்பு இருப்பதாக நான் நம்பவில்லை. இந்த எண்ணிக்கை வெளியான ஆண்டு மற்றும் மாதத்தைக் குறிக்கிறது, அல்லது தோராயமாக. 2019 ஆம் ஆண்டில் 1903 மற்றும் 1909 (மார்ச் மற்றும் செப்டம்பர்) பதிப்புகள் இருந்தன. 2020 வெளியீட்டைப் பற்றி நான் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லை, எனவே அவை கால அட்டவணைக்கு பின்னால் இருக்கலாம் அல்லது அவை இன்னும் அனைவருக்கும் கிடைக்கவில்லை.