மற்றொரு கோடரியை எவ்வாறு பெறுவது என்பது காட்டு மூச்சு


மறுமொழி 1:

இணைப்பு, எளிதாக.

ஆக்ஸ் பேட்லரின் முக்கிய வலிமை அவரது பூமி மந்திரம், இது முழுமையாக இயக்கப்பட்டால், அவர் முழுமையாகத் தயாராக இல்லை என்றால் ஒரே நேரத்தில் இணைப்பை அழிக்க முடியும், ஆனால் அதைப் பற்றியது. இணைப்பு என்பது ஏராளமானவற்றைப் பொறுத்தவரை, குறிப்பாக பாதுகாப்பு விஷயத்தில் அதிகம். அவர் வேகமானவர், வேகமானவர், மேலும் தனது வாளை மிக விரைவாக ஆடுகிறார்.